Ochrana osobních údajů


Společnost VYHLÍDKY VINAŘICE s.r.o., IČ: 08118531, se sídlem: Staropramenná 404/7, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 313287 (dále jen „VYHLÍDKY VINAŘICE“) tímto informuje kupující, budoucí kupující, zájemce o koupi a stávající vlastníky jednotek v developerských projektech společnosti VYHLÍDKY VINAŘICE (dále jen „Klienti“) o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

V rámci plnění svých zákonných povinností je společnost VYHLÍDKY VINAŘICE oprávněna zpracovávat osobní údaje svých Klientů pro konkrétní účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Společnost VYHLÍDKY VINAŘICE zpracovává adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mailové spojení, dále případně rodinný stav, údaj o plánovaném využití hypotečního úvěru kupujícího, příp. jiné osobní údaje získané jejich poskytnutím subjektem údajů.

Zpracování osobních údajů provádí společnost VYHLÍDKY VINAŘICE za účelem:

  1. plnění smlouvy, a to zejména rezervační, smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky a smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, jakož i smluv a dohod s těmito smlouvami souvisejících (dohod o prohlídce bytu, přejímce bytu, dohody o klientských změnách apod.), a pro jednání a komunikaci směřující k uzavření výše uvedených smluv a dohod,
  2. ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše,
  3. plnění povinností uložených právními předpisy (např. občanským zákoníkem, účetními a daňovými předpisy).

Ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům dochází v souladu se zákonem a není k němu nutný výslovný souhlas klienta.

V případech, kdy je GDPR či zákonem o ochraně osobních údajů požadován výslovný souhlas pro zpracování osobních údajů, je Klienti na tuto skutečnost předem upozorněn a má možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.

Osobní údaje klientů jsou získávány přímo od klientů, jejich sdělením osobně či telefonicky při projevení jejich zájmu o koupi jednotky v projektu společnosti VYHLÍDKY VINAŘICE a uskutečněných osobních jednání či prostřednictvím kontaktního formuláře nacházejícího se na internetových stránkách projektu společnosti VYHLÍDKY VINAŘICE.

Osobní údaje klientů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky. 

Shromážděné a zpracované osobní údaje uchováváme zásadně po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu do zániku všech práv a povinností smluvních stran uzavřené smlouvy, resp. až do uplynutí zákonných lhůt pro archivaci daňových a obchodních dokladů v souvislosti s každou uzavřenou smlouvou. V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností VYHLÍDKY VINAŘICE a zájemcem po dobu nutnou k projednání případné koupě zájemcem, resp. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů takovým zájemcem.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze dodavatelé a poskytovatelé souvisejících služeb (zprostředkování prodeje jednotek, projednání a realizace uplatněných klientských změn, právních, účetních a daňových služeb) a banky poskytující úvěry pro financování developerských projektů společnosti VYHLÍDKY VINAŘICE. Osobní údaje klientů, kteří jako kupující uzavřeli se společností VYHLÍDKY VINAŘICE kupní smlouvu (na koupi jednotky v budově bytového domu), budou v nezbytném rozsahu dále poskytnuty k dalšímu zpracování pro účely plnění povinností ze smlouvy o správě budov příslušnému správci budovy. Všechny uvedené osoby jsou vázány smluvní povinností mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. 

V souladu s nařízením GDPR má klienta resp. subjekt osobních údajů právo: 

- na informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- na aktualizaci nebo opravu osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů;  (http://www.uoou.cz)
- právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se prosím obracejte se svojí žádostí písemně na adresu sídla společnosti VYHLÍDKY VINAŘICE: Staropramenná 404/7, 150 00 Praha 5 či e-mailem na adresu: info@vyhlidkyvinarice.cz.

V souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele současně informujeme, že kupující má právo na mimosoudní řešení svých spotřebitelských sporů přičemž subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).VYHLÍDKY VINAŘICE s.r.o., Staropramenná 404/7, 150 00 Praha 5, T: +420 770 639 639, E: info@vyhlidkyvinarice.cz, W: www.vyhlidkyvinarice.cz, IČO: 08118531
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313287.
© 2019 VYHLÍDKY VINAŘICE s.r.o., web&design /A\ www.graphica.cz